วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

"เชียงรายเมืองน่าอยู่ ประตูทองสู่อาเซียน"

 

วิสัยทัศน์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

"สนับสนุนเสริมสร้างการพัฒนา และการจัดบริการสาธารณะสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"


พันธกิจ (MISSION)

        ๑. การเสริมสร้างและปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งระบบถนน ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำให้มีมาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

        ๒. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสำรวจ ออกแบบ การควบคุมงาน การตรวจสอบวัสดุ

        ๓. การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

        ๔. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

        ๕. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการปรับปรุงภูมิทัศน์

        ๖. สนับสนุนส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ ผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงราย  

        ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รัฐบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย