นายสมศักดิ์ ปรางค์วิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

>>>งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะบ่อบาดาล<<<

>>>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนไม้งามริมน้ำกก<<<

>>>งานให้การสนับสนุนน้ำอุปโภค<<<

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 

 

 


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายดงมะดะหมู่ 15 ต.ดงมะดะ - ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

 

 

 


 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ บ.หลวง หมู่ 4 ต.ครึ่ง – บ.ศรีวิไล หมู่ 7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ

 

 

 


 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

 

 

 


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 

 

 


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย