นายสมศักดิ์ ปรางค์วิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

>>>งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะบ่อบาดาล<<<

>>>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนไม้งามริมน้ำกก<<<

>>>งานให้การสนับสนุนน้ำอุปโภค<<<

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญสม ฤกษ์อุดม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับงานโครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 22 ต.ตับเต่า ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หมู่ที่ 22 ต.ตับเต่า และ หมู่ที 14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย