นายสมศักดิ์ ปรางค์วิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

>>>งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะบ่อบาดาล<<<

>>>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนไม้งามริมน้ำกก<<<

>>>งานให้การสนับสนุนน้ำอุปโภค<<<

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายบุญสม ฤกษ์อุดม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงาน โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่18 ตำบลป่าอ้อดอนชัย – หมู่ที่8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย