โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

                  ๑. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๔๘

                              กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

                     โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                          ๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ (ระดับ ๗)

                          ๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ระดับ ๗)

                          ๓. ฝ่ายเครื่องจักรกล (ระดับ ๗)

                          ๔. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (ระดับ ๗)

                              และตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) 

                      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เปลี่ยนชื่อ "ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม" เป็น "ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์"

                  

                  ๒. ตามแผนอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ได้กำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

                             ๒.๑ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ (ระดับ ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                             - งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                             - งานสำรวจเพื่อการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                             - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านวิศวกรรมและประมาณการและสถาปัตยกรรม

                             - งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง

                             - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการสำรวจและ

                               ออกแบบที่เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                             - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

                             - งานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล

                             - งานผังเมือง

                             - งานสถาปัตยกรรม

                             - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ระดับ ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                             - งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรม

                             - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรม

                             - งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ

                             - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิควิศวกรรม

                             - งานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล

                             - รายงานผลการปฏิบัติงาน

                             - งานดูแลและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง

                             - งานปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยว

                             - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล (ระดับ ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                             - งานแผนงานปฏิบัติการใช้เครื่องจักรกลประจำปี

                             - งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร

                             - งานสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่น

                             - งานแผนงานควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                             - งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

                             - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านเทคนิคหน่วยงานอื่น

                             - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๔ ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ (ระดับ ๗) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                             - งานประสานงาน

                             - งานธุรการและบันทึกข้อมูล

                             - งานปรับปรุง ดูแล รักษาภูมิทัศน์

                             - งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานประเพณี งานจัดสถานที่อื่น ๆ ที่ อบจ.เป็นผู้จัดทำ

                               และหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

                             - งานผังเมือง

                             - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย