นายวิโรจน์  จงตระกูล

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายออกแบบ

- งานแผนปฏิบัติการออกแบบประจำปี

-งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

- งานออกแบบ เขียนแบบ จัดทำกำหนดราคากลาง

- งานผังเมืองรวมจังหวัด

- งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองตามภารกิจถ่ายโอน

- งานควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

- งานวิชาการ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย