นายมงคล  ศรีธิ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ฝ่ายสำรวจ

- งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจประจำปี

- งานตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี

- งานสำรวจโครงการเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- งานควบคุมการก่อสร้าง/ตรวจรับการจ้าง

- งานบันทึกข้อมูลและจัดทำทะเบียนประวัติโครงการ 

- งานกำหนดมาตรฐานทางด้านการช่าง

- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ

- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

- งานธุรการ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย