นายบุญสม ฤกษ์อุดม

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

 

 

► งานถนนในความรับผิดชอบ

► งานสะพาน คสล.

► เขื่อนป้องกันตลิ่ง

► งานอาคาร

► งานระบบระบายน้ำ

► งานจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค

    บริโภคและการเกษตร

 

 

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจโครงการ งานควบคุมการก่อสร้าง การจัดทำทะเบียนประวัติโครงการ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานกำหนดราคากลาง งานผังเมืองรวม งานควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิค ผังเมือง ภารกิจถ่ายโอนและวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  2 ฝ่าย

1.ฝ่ายออกแบบ

2.ฝ่ายสำรวจ

 

 

 

>>>ดูรายละเอียด

>>>ดูรายละเอียด