นายพิสิฐพงษ์  ปัญญาอินทร์

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

 

  • งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน
  • งานสนับสนุนเครื่องจักรกล
  • งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  • งานให้ความรู้/เทคนิคเครื่องจักรกล
  • งานสนับสนุนด้านบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายเครื่องจักรกล

- งานแผนการปฏิบัติงานใช้เครื่องจักรกลประจำปี

- งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

- งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเครื่องจักรกล แก่ส่วนราชการอื่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- งานให้ความช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในกรณีเร่งด่วนเช่นการซ่อมแซมถนน

- งานซ่อมบำรุงตรวจสอบเครื่องจักรกล และยานพาหนะประจำปี

- งานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง

- งานบันทึกข้อมูลและจัดทำทะเบียนประวัติ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย