นายไพรัช  โจลัตสาห์กุล

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

 

  •  ถนนทางหลวงท้องถิ่น
  •  งานสะพาน คสล.
  •  งานชี้ระวังแนวเขตที่ดิน
  •  ใบขออนุญาตในเขตทาง
  •  งานแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค
 

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

- งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี 

- งานจัดทำประมาณราคาก่อสร้างโดยการจัดทำเอง

- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรม

- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ   

- งานทางหลวงท้องถิ่น

- งานปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยว

- งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- งานบันทึกข้อมูลและจัดทำทะเบียนประวัติโครงการ

- งานจัดให้มีและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย