นายนรินทร์ หล้าตัน

ผู้อำนวยการส่วน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานแผนการใช้เครื่องจักรกล งานการเบิกจ่ายพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น งานสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่ส่วนราชการอื่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักรกล งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานประมาณราคา งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเครื่องจักรกล ด้านเทคนิคและวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ งานบูรณะแหล่งท่องเที่ยว งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดสถานที่รัฐพิธี งานประเพณี งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานรักษาอาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายเครื่องจักรกล

2.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง