ผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตัวอย่างผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตัวอย่างผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายเครื่องจักรกล

ตัวอย่างผลการดำเนินงานของฝ่าย
อาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

ผลการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ

                   ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองช่าง มีผลการปฏิบัติงานของทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้

ด้านงานธุรการ งานพัสดุ งานงบประมาณ

                   การปฏิบัติงานด้านธุรการของกองช่าง นอกจากจะมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่วยเหลืองานด้านการบันทึกข้อมูลแต่ละฝ่ายแล้ว ในทางปฏิบัติกองช่างมีระบบงานธุรการ งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง       งานควบคุมบริหารงบประมาณ โดยมีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอีกส่วนหนึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง

          ๑. งานธุรการ

                   ๑.๑  ลงทะเบียนหนังสือรับ         จำนวน   ๒,๔๐๕  เรื่อง

                   ๑.๒ ลงทะเบียนหนังสือส่ง          จำนวน   ๑,๓๗๑  เรื่อง

          ๒. งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง

                   การจัดซื้อ

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๒๑๗  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา             จำนวน    ๒๒  ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                  จำนวน      ๒  ครั้ง

                   การจัดจ้าง

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๓๗๐  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา             จำนวน    ๑๓  ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                  จำนวน    ๑๐  ครั้ง

                   การจัดทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น

                   - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ผด.๑)                     จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.๑)    จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - แผนการจัดหาพัสดุระยะกลาง (ผด.๔)                                  จำนวน  ๔  ครั้ง

                   การจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

                   - การตรวจสอบพัสดุประจำปี

                   - การควบคุมรถยนต์ส่วนกลางและขออนุญาตใช้รถ

                   - การรายงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน

                   - รายงานการควบคุมภายใน

                   - จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ, ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผลการปฏิบัติงาน

                   ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองช่าง มีผลการปฏิบัติงานของทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้

ด้านงานธุรการ งานพัสดุ งานงบประมาณ

                   การปฏิบัติงานด้านธุรการของกองช่าง นอกจากจะมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่วยเหลืองานด้านการบันทึกข้อมูลแต่ละฝ่ายแล้ว ในทางปฏิบัติกองช่างมีระบบงานธุรการ งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง       งานควบคุมบริหารงบประมาณ โดยมีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอีกส่วนหนึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง

          ๑. งานธุรการ

                   ๑.๑  ลงทะเบียนหนังสือรับ         จำนวน   ๒,๓๐๓  เรื่อง

                   ๑.๒ ลงทะเบียนหนังสือส่ง          จำนวน   ๑,๗๓๘  เรื่อง

          ๒. งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง

                   การจัดซื้อ

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๒๐๔  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา              จำนวน    ๔๒  ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                   จำนวน      ๑  ครั้ง

                   การจัดจ้าง

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๓๒๓  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา              จำนวน    ๒๑  ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                   จำนวน     ๔  ครั้ง

                   การจัดทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น

                   - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ผด.๑)                          จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.๑)    จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - แผนการจัดหาพัสดุระยะกลาง (ผด.๔)                                          จำนวน  ๔  ครั้ง

                   การจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

                   - การตรวจสอบพัสดุประจำปี

                   - การควบคุมรถยนต์ส่วนกลางและขออนุญาตใช้รถ

                   - การรายงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน

                   - รายงานการควบคุมภายใน

                   - จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ, ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผลการปฏิบัติงาน

                   ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองช่าง มีผลการปฏิบัติงานของทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้

ด้านงานธุรการ งานพัสดุ งานงบประมาณ

                   การปฏิบัติงานด้านธุรการของกองช่าง นอกจากจะมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่วยเหลืองานด้านการบันทึกข้อมูลแต่ละฝ่ายแล้ว ในทางปฏิบัติกองช่างมีระบบงานธุรการ งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง       งานควบคุมบริหารงบประมาณ โดยมีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอีกส่วนหนึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง

          ๑. งานธุรการ

                   ๑.๑  ลงทะเบียนหนังสือรับ         จำนวน   ๓,๑๕๔  เรื่อง

                   ๑.๒ ลงทะเบียนหนังสือส่ง          จำนวน   ๑,๕๐๐  เรื่อง

          ๒. งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง

                   การจัดซื้อ

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๑๕๔  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา              จำนวน    ๒๐   ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                   จำนวน      -   ครั้ง

                   การจัดจ้าง

                             - วิธีตกลงราคา            จำนวน  ๑๑๘  ครั้ง

                             - วิธีสอบราคา              จำนวน      ๗  ครั้ง

                             - วิธีพิเศษ                    จำนวน      -   ครั้ง

                   การจัดทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น

                   - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ผด.๑)                           จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.๑)      จำนวน  ๑  ครั้ง

                   - แผนการจัดหาพัสดุระยะกลาง (ผด.๔)                                            จำนวน  ๔  ครั้ง

                   การจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินประกอบด้วย

                   - การตรวจสอบพัสดุประจำปี

                   - การควบคุมรถยนต์ส่วนกลางและขออนุญาตใช้รถ

                   - การรายงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน

                   - รายงานการควบคุมภายใน

                   - จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ, ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง