นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-งานบริหารงานทั่วไป

-งานติดต่อประสานงานส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ

-งานธุรการ/สารบรรณ/งานสถิติข้อมูลต่างๆ

-งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติอบจ.

-งานการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

-งานการออกคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

-งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-งานวางระบบควบคุมภายในของสำนักการช่าง

-งานเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

-งานเลขานุการผู้บริหารของสำนักช่าง

-งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน

-งานบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า

-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

-งานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ

-งานควบคุมพัสดุและทรัพย์สินของสำนักช่าง

-งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักการช่าง

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย